Методична робота

Додаток 1

до наказу ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

від 09.10.2023 № 58-к

СПИСОК

педагогічних працівників Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області,

(повна назва закладу освіти)

які підлягають атестації в 2023/2024 навчальному році атестаційною комісією І рівня

 

№ з/п Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада,

за якою атестується

Пед.

стаж

Відомості про освіту (що і коли закінчив, кваліфікація, спеціальність) згідно з дипломом Дата та результати попередньої атестації Результати підвищення кваліфікації

(коли і де проходив, серія та

№ документу)

На що претендує
Категорія

(присвоєння чи атестація на відповідність раніше присвоєній)

Звання

(присвоєння чи атестація на відповідність раніше присвоєному)

1. Барташева

Тетяна

Олександрівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи 27 р. Донецький державний університет, 1987 рік, кваліфікація «матема-тик», спеціальність «прикладна математи-ка»; Запорізький дер-жавний університет, 1999 рік, кваліфікація «математик, викладач математики», спеціаль-ність «математика» 09.04.2019

відповідає займаній посаді

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 01.02.2023 р. СПК № 02136146/0216-23 про проходження курсів підвищення кваліфікації (дистан-ційна форма навчан-ня) за освітньою про-грамою «Керівники закладів освіти (за-ступники директорів закладів освіти всіх типів, заступники завідувачів філій в опорних школах)»

Відповідність займаній посаді
2. Богачук

Ольга

Борисівна

Учитель англійської мови 19 р. Бердянський державний педагогічний універси-тет, 2006 рік, кваліфіка-ція «учитель української мови і літератури, ан-глійської мови та зару-біжної літератури серед-ньої загальноосвітньої школи», спеціальність «українська мова та література» 09.04.2019

присвоєно кваліфі-каційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 20.12.2019 р. СПК № 02136146/5454-19 про підвищення ква-ліфікації за програ-мою «Учителі англій-ської мови»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» Присвоєння

педагогічного звання «стар-ший учитель»

3. Гурєєва

Світлана

Володимирівна

Учитель інформатики 24 р. Запорізький державний університет, 1999 рік, кваліфікація «матема-тик», спеціальність «прикладна математи-ка»; КЗ «ЗОІППО» ЗОР 2016 рік, кваліфікація «учитель інформатики», спеціальність «техноло-гічна освіта» 09.04.2019

відповідає раніше присвоєній кваліфі-каційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; присвоє-но педагогічне звання «учитель-методист»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 01.11.2019 р. СПК № 02136146/4697-19 про підвищення ква-ліфікації за програ-мою «Учителі інфор-матики»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» Відповідність раніше присво-єному педаго- гічному званню «учитель-мето-дист»
4. Джгаркава

Лідія

Григорівна

Вихователь ГПД 25 р. Бердянський державний педагогічний універси-тет, 1988 рік, кваліфіка-ція «учитель початкових класів», спеціальність «педагогіка і методика початкового навчання» 21.03.2019

присвоєно кваліфі-каційну категорію «спеціаліст другої категорії»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Додаток ДСПК

№02136146/2144-19 від 20.12.2019 р. до свідоцтва про підви-щення кваліфікації СПК № 02136146/ 1438-19 від 22.03. 2019 р. про підви-щення кваліфікації за програмою «Вихова-телі груп продовже-ного дня»

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спе-ціаліст першої категорії»  

 

 

 

5. Добровольська

Тамара Вікторівна

Учитель зарубіжної літератури 39 р. Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1982 рік, кваліфікація «учитель російської мо-ви та літератури», спеці-альність «російська мо-ва та література» 09.04.2019

відповідає раніше присвоєній кваліфі-каційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; присвоє-но педагогічне звання «учитель-методист»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 02.02.2022 р. СПК № 02136146/0529-22 про проходження курсів підвищення кваліфікації (дистан-ційна форма навчан-ня) за освітньою про-грамою «Учителі ро-сійської мови й літе-ратури та зарубіжної літератури»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» Відповідність раніше присво-єному педаго- гічному званню «учитель-мето-дист»
6. Лісічкіна Вікторія

Миколаївна

Заступник директора з навчально-виховної роботи 21 р. Запорізький державний університет, 1999 рік, кваліфікація «матема-тик», спеціальність «прикладна математи-ка» 29.03.2018

відповідає займаній посаді

КПУ

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 01.12.2021 р. ПК 19278502/000307-21 про підвищення ква-ліфікації керівників установ в сфері осві-ти та виробничого навчання за програ-мою «Управління за-кладом освіти»

Відповідність займаній посаді
7. Лісічкіна Вікторія

Миколаївна

 

Учитель математики

21 р. Запорізький державний університет, 1999 рік, кваліфікація «матема-тик», спеціальність «прикладна математи-ка» 21.03.2019

відповідає раніше присвоєній кваліфі-каційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педа-гогічному званню «учитель-методист»

КПУ

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 15.10.2020 р. ПК 19278502/000781-20 про підвищення ква-ліфікації вчителів ма-тематики за програ-мою «Природничо-математична освіта»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» Відповідність раніше присво-єному педаго- гічному званню «учитель-мето-дист»
8. Лукашенко

Ірина

Олегівна

Соціальний педагог 14 р. Запорізький державний університет, 1997 рік, кваліфікація «філолог, викладач російської мо-ви та літератури, викла-дач української мови та літератури», спеціаль-ність «російська мова та література» Не атестувалась КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 31.01.2020 р. СПК № 02136146/0305-20 про проходження курсів підвищення кваліфікації за освіт-ньою програмою «Соціальні педагоги»

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спе-ціаліст другої категорії»
9. Пятковська

Вікторія

Іонівна

Заступник директора з навчально-виховної роботи 41 р. Мелітопольський дер-жавний педагогічний ін-ститут, 1989 рік, квалі-фікація «учитель геогра-фії середньої школи», спеціальність «геогра-фія»; Запорізьке педаго-гічне училище, 1982 рік; кваліфікація «учитель початкових класів», спе-ціальність «викладання в  початкових класах за-гальноосвітньої школи» 23.03.2016

відповідає займаній посаді

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 31.01.2020 р. СПК № 02136146/0259-20 про проходження курсів підвищення кваліфікації за освіт-ньою програмою «За-ступники директорів закладів освіти всіх типів»

  Відповідність займаній посаді
10. Скирда

Ірина

Володимирівна

Вихователь ГПД 29 р. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенка, 1994 рік, кваліфікація «учи-тель початкових класів та української мови і лі-тератури», спеціальність «педагогіка і методика початкового навчання та   українська мова і літера-тура» 09.04.2019

відповідає раніше присвоєній кваліфі-каційній категорії «спеціаліст вищої категорії»; присвоє-но педагогічне звання «старший учитель»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 08.03.2023 р. СПК № 02136146/1455-23 про проходження курсів підвищення кваліфікації (дистан-ційна форма навчан-ня) за освітньою про-грамою «Вихователі груп продовженого дня»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст ви-щої категорії» Відповідність раніше присво-єному педаго- гічному званню «старший учи-тель»
11. Сніжко

Марина

Віталіївна

Учитель англійської мови 12 р. Запорізьке педагогіч-не училище, 2003; кваліфікація «учитель початкової школи, учи-тель іноземної мови по-чаткових класів», спеці-альність «початкове навчання»; Бердян-ський державний пе-дагогічний універси-тет, 2006, кваліфікація «учитель української мови і літератури, ан-глійської мови та зару-біжної літератури серед-ньої загальноосвітньої школи», спеціальність «українська мова та лі-тература» 21.03.2019

присвоєно кваліфі-каційну категорію «спеціаліст першої категорії»

КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Свідоцтво про підви-щення кваліфікації від 19.10.2019 р. СПК № 02136146/2500-19 про підвищення ква-ліфікації за програ-мою «Учителі англій-ської мови»

Відповідність раніше присво-єній кваліфіка-ційній категорії «спеціаліст першої катего-рії»
12. Тютюннік

Олена

Вікторівна

Заступник ди-ректора з ви-ховної роботи 28 р. Запорізький державний університет, 1994 рік, кваліфікація «філолог, викладач російської мо-ви і літератури», спеці-альність «російська мо-ва і література»; Запо-різький державний уні-верситет, 2003 рік, фа-культет післядипломної освіти, кваліфікація «психолог» Не атестувалась КЗ «ЗОІППО» ЗОР

курси підвищення кваліфікації за про-грамою «Заступники директорів з вихов-ної роботи, педагоги-організатори, класні керівники закладів освіти усіх типів» за-плановані в терміни 06.11-22.11.2023 р.

Відповідність займаній посаді

 

 

Додаток 2

до наказу ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

від 09.10.2023 № 58-к

 

 

 

Графік  засідань атестаційної комісії І рівня ЗЄГ «ОРТ-Алєф»

у 2023/2024 навчальному році

 

 

№ з/п

 

 

Дата засідання

 

Тема засідання

 

1

 

 

 

18.09.2023

Створення атестаційної комісії І рівня та розподіл функціональних обов’язків між її членами.

Складання графіка проведення засідань атестаційної комісії І рівня та плану її роботи.

 

2

 

 

09.10.2023

Затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації в 2023/2024 навчальному році.

Затвердження графіка проведення засідань атестаційної комісії І рівня та строків проведення атестації.

 

3

 

 

18.03.2024

 

Атестація педагогічних працівників

 

 

4

 

 

25.03.2024

 

Підведення підсумків атестації педагогічних працівників

 

 

Строк проведення атестації – з 10 жовтня 2023 року до 25 березня 2024 року.