Стратегія розвитку ліцею «ОРТ-Алєф»

ЗЄГ «ОРТ-Алєф» – це сучасний заклад загальної середньої освіти з єврейським етнокультурним компонентом. Гімназія «ОРТ-Алєф» – одна з перших єврейських шкіл в Україні, яку відкрито на підставі постійної угоди між Міністерствами освіти України та Ізраїлю від 19.08.2019. В гімназії створено сприятливі умови для загальної, національної та сучасної інформаційно-технологічної  освіти учнів, формування особистості у дусі загальнолюдської моралі, національних традицій та культури.

В сучасних умовах гімназія виступає провідним фактором залучення школярів до єврейської культури і єврейських традицій. Тут закладаються основи національної самосвідомості, прищеплюється любов до рідної мови, до традицій народу, до його історії. Етнокультурний (національний) компонент змісту освіти в гімназії включає знання мови іврит, літератури, історії єврейського народу, його традицій, звичаїв, особливостей єврейської культури.

У питаннях, пов’язаних з національною культурою, заклад співпрацює з міжнародними організаціями «Освітні ресурси та технологічний тренінг» (меморандум про співпрацю від 08.08.2000, м. Лондон) та Міністерством освіти Ізраїлю в межах проєкту «Хефциба». Гімназія є духовним освітнім центром, де учні, вчителі та батьки повертаються до своїх національних витоків, де вся шкільна родина звикла разом відмічати єврейські та державні свята, допомагати один одному, вчити толерантному та шанобливому ставленню до будь-якої культури, традицій, створювати умови для всебічного розвитку дитини та формувати необхідні компетенції учнів.  

В сучасних умовах у суспільстві відбувається багато змін, які створюють нові вимоги до освіти та призводять до необхідності реформування.

Педагогічному колективу гімназії необхідно переглянути методики викладання предметів відповідно до програми Нової української школи; змінити консервативну частину навчання на інноваційне мислення, не забуваючи, що однією з умов успіху в педагогічній роботі є почуття любові учителя до учня. Тому стратегія розвитку гімназії ґрунтується на розумінні другорядності матеріальних цінностей і орієнтирі на розвиток людських здібностей як основного ресурсу нового часу.

Місія гімназії: забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту, забезпечення всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості через раннє вивчення окремих предметів на основі національної культури, звичаїв та традицій єврейського народу; особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності в модернізованому суспільстві, маючі розвинені та сучасні компетентності.

Мета діяльності:

– збереження і розвиток закладу освіти з єврейським етнокультурним компонентом та здійснення освітньої діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти;
– всебічний розвиток, виховання особистості, здатної до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, яка має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя;
– мотивація педагогічних працівників до постійного підвищення професійного рівня та своєї майстерності;
– оновлення матеріально-технічної бази відповідно до вимог сьогодення.

Стратегія розвитку спрямована на:

виконання

– Конституції України;
– Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» тощо;
– Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
– Конвенції про права людини тощо;

реалізацію

– сучасної державної політики в галузі освіти на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти, концепції Нової української школи та потреб учасників освітнього процесу;
– нормативно-правових актів у галузі освіти;

створення   

– комфортних і безпечних умов навчання та праці;
– освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;
– освітнього середовища, зорієнтованого на особистісні здібності здобувачів освіти та їхній розвиток через різні види діяльності, передусім практичної;
– створення умов для безперервного професійного розвитку педагогів;
– вдосконаленого освітнього середовища через постійне оновлення матеріально-технічної бази закладу;
– вдосконалення інформаційного простору гімназії;
– дієвої комунікації між всіма учасниками освітнього процесу

забезпечення

– стабільного функціонування та розвитку закладу освіти;
– нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;  

–  застосування внутрішнього моніторингу для систематичного відстеження та корегування стратегії розвитку;
– ефективної кадрової політики та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;
– організації освітнього процесу на засадах людиноцентризму та дитиноцентризму;
– педагогіки, що ґрунтується на засадах партнерства між учнем, учителем і батьками;
– прийняття рішень на основі конструктивної співпраці всіх учасників освітнього процесу;
– справедливого, прозорого використання публічних коштів, що дає рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.  

Характеристика сучасного етапу розвитку закладу освіти

Запорізька єврейська гімназія «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області знаходиться в центральному районі міста. Приміщення закладу освіти складається з двох будівель, які знаходяться за адресами:  69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 14 (будівля старшої школи) та вул. Сталеварів, 21Б (початкова школа).

Станом на 01.09.2019 у закладі освіти було сформовано 21 клас, в яких навчалось 423 учня. А саме: 1-4 класів – 8, в них учнів 173; 5-9 класів – 10, в них учнів 201; 10-11 класів – 3, в них 49 учнів.

У освітньому процесі задіяно 15 кабінетів основної і старшої школи та 7 кабінетів у початковій школі. Загальна площа навчальних приміщень становить відповідно 1671 м.кв. та 998 м.кв. Освітній процес здійснюється за класно-кабінетною системою. Окремо функціонують кабінети інформатики (1 в початковій школі та 2 – в основній), мови іврит (1 в початковій школі, 1 в основній) та англійської мови (1 в основній школі). Також функціонують музична зала в початковій школі, бібліотека, спортивна зала та буфет – в старшій школі.  

Всі класи обладнані комп’ютерною технікою: проекторами, телевізорами, комп’ютерами тощо, що дає можливість повноцінно виконувати навчальні програми із застосуванням сучасних технологій.

На початок 2019/2020 навчального року заклад був забезпечений наступними технічними засобами навчання:  

№ з/п Назва технічних засобів навчання Кількість
1 Комп’ютер 94
2 Магнітофон 5
3 Принтер 8
4 Ксерокс 2
5 Сканер 2
6 Телевізор 21
7 Інтерактивний проектор, ноутбук 4/9
8 Ламінатор 2

Заклад освіти забезпечений необхідною програмною літературою, підручниками з дисциплін державного та національного компоненту. За допомогою батьків поповнюється шкільна бібліотека, передплачуються періодичні фахові видання.

Для забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці ведеться постійна робота щодо оновлення обладнання, виконуються капітальні та поточні ремонти класних кімнат. Коридори, класні кімнати поповнюються сучасними меблями, стендами. Активно проводиться робота з озеленення приміщень закладу і прилеглої території.   

Педагогічний колектив стабільний, має високий професійний рівень, складається з досвідчених педагогів, що мають значний педагогічний потенціал. Освітній процес забезпечують 42 педагогічних працівника. Із них 28 мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 25 мають педагогічні звання. Кожен педагогічний працівник згідно плану проходить підвищення кваліфікації, вдосконалює свою майстерність шляхом самоосвіти, участі в тренінгах і вебінарах.

Якісний потенціал педагогів свідчить про спроможність вирішувати нагальні проблеми сучасної освіти, втілювати в життя нові освітянські ідеї, вести освітній процес на інноваційних засадах. Педагогічна діяльність учителів сприяє підвищенню іміджу гімназії, позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі, спонукає до взаємодії та допомоги один одному.

Педагогічний колектив активно впроваджує методики для здійснення особистісно зорієнтованого підходу до навчання, формування ключових і предметних компетентностей.

Колектив педагогів постійно працює над розвитком обдарувань дітей. Учні гімназії щороку беруть участь та демонструють високий рівень підготовки в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях не тільки Всеукраїнського, а й міжнародного рівнів, що дозволяє не тільки виявити обдарованих учнів, але й формувати в них стійкий інтерес до знань, розкривати особистісну перспективу в навчанні, давати учням впевненість в їх знаннях та досягненнях.

Освітня програма Запорізької єврейської гімназії «ОРТ-Алєф» є наскрізною з 1-го по 11 клас. Всі ланки програми (початкова, базова, повна загальна середня освіта) об’єднані цілісним баченням основних освітніх завдань та форм їх реалізації.

Основним засобом реалізації призначення закладу є засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові  засоби реалізації свого призначення, а саме

• уведення в навчальний план предметів і курсів національного єврейського циклу, спрямованих на збереження і розвиток історико-культурної спадщини єврейського народу;
• надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, художньо-естетичної, інформаційно-технологічної тощо);
• раннє вивчення окремих предметів, в тому числі національного циклу; 
• інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
• надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг, пов’язаних з вивченням робототехніки та технологій.  

Наскрізна освітня програма, що реалізується  в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювати та перетворювати суспільство на краще; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; формування загальної культури особистості, її адаптації до життя в суспільстві; виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, до культури і  традицій інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння академічних та професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення та полікультурного виховання.

Реалізація наскрізної освітньої програми здійснюється через три рівні освіти:

– І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки, яка забезпечує засвоєння елементарних знань з основних наук, фізичний та психічний розвиток дітей, залучення до української та єврейської культури; з першого класу вводиться вивчення традицій єврейського народу та мови іврит.   

– ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років є обов’язковою базою у здійсненні середньої освіти. Вона забезпечує  систематичність знань з основних наук, необхідних для продовження освіти, гармонічний розвиток особистості відповідно до її інтересів та потреб, а також вимог суспільства та науково-технічного прогресу. Крім основних предметів, передбачених типовим навчальним планом, починаючи з п’ятого класу вводяться такі предмети національного циклу, як «Історія єврейського народу», «Географія Ізраїлю» (до 7 класу включно). З 8 класу додається вивчення предмету «Література єврейського народу». Продовжується вивчення предметів «Традиції єврейського народу» та «Мова іврит».   

– ІІІ ступінь – повна загальна середня освіта тривалістю два роки. Крім основних предметів, передбачених типовим навчальним планом, додаються наступні обов’язкові предмети єврейського циклу: «Мова іврит», «Традиції єврейського народу», «Література єврейського народу», «Історія єврейського народу». 

Пріоритети розвитку гімназії 

Щоб досягти успіху в будь-якій справі, необхідно мати стратегію, яка приведе до досягнення позитивної мети. Загальна велика мета завжди складається з окремих напрямів, які взаємопов’язані.

Специфіка організації освітньої діяльності гімназії пов’язана з єврейським етнокультурним компонентом та угодами про співпрацю з міжнародними організаціями «Освітні ресурси та технологічний тренінг» та проєктом «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю. Учні гімназії задіяні в практичній діяльності за різноманітними проєктами, починаючи з початкових класів. Однак, найбільше – в 9-11 класах. Цей факт зумовлює необхідність збереження ЗЄГ «ОРТ-Алєф» як закладу освіти, що здійснює свою діяльність на всіх ступенях освіти – з 1 по 11 клас.

Стратегія розвитку ЗЄГ «ОРТ-Алєф» передбачає внесення змін до освітньої програми і поступовий перехід на українську мову навчання, починаючи з 2020/2021 навчального року. Зміни в освітній програмі надають змогу вводити цікаві курси технологічного спрямування, починаючи з 5 класу, а в подальшому – запровадити технологічний профіль в старших класах. Враховуючи, що учні вивчають дві іноземні мови – англійську і іврит, – технологічний профіль розширить можливості для участі в міжнародних конкурсах, змаганнях, що проводяться під егідою Всесвітньої організації ОРТ та проєкту «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю.

Стратегія  розвитку  ЗЄГ «ОРТ-Алєф» передбачає створення і підтримку комфортного освітнього середовища. Освітнє середовище має бути безпечним, вільним від будь-яких форм насильства та дискримінації, сучасним, доступним для всіх дітей незалежно від національності, стану здоров’я, забезпеченості. Для створення комфортних умов роботи, навчання та виховання передбачається:

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
1. Створення комфортного освітнього середовища. 1.1. Облаштування території закладу.   1.1.1.Облаштування паркану закладу. 1.1.2. Облаштування спортивного майданчика. 1.1.3. Забезпечення архітектурної доступності до будівлі. 1.1.4. Забезпечення комфортних умов пересування учнів і працівників територією школи.
1.2. Облаштування, утримання та раціональне використання приміщень закладу, адаптованих для всіх учасників освітнього процесу. 1.2.1. Облаштування коридорів  та кабінетів закладу з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування. 1.2.2. Проведення поетапних ремонтних робіт класних кімнат з урахуванням сучасних вимог утримання. 1.2.3. Проведення капітального ремонту спортивної зали з урахуванням сучасних вимог. 1.2.4. Встановлення пожежної сигналізації, системи оповіщення, обробка дерев’яних конструкцій на даху. 1.2.5. Облаштування зон відпочинку та зон рухової активності учнів під час перерв у приміщеннях та на території закладу.
1.3. Створення належних умов для харчування здобувачів освіти 1.3.1. Підвищення рівня культури харчування серед учасників освітнього процесу. 1.3.2. Підвищення мотивації впровадження системи здорового харчування та безпечного способу життя у закладі освіти. 1.3.3.Надання пільгового харчування здобувачам освіти (за потреби).
1.4. Забезпечення процесу оновлення засобів навчання, відповідного обладнання, що необхідно для реалізації освітньої програми 1.4.1. Замовлення обладнання, необхідного для реалізації технологічного напрямку навчального плану (набори Arduino, lego WeDo 2.0, BBC Micro:bit, 3D-принтери, матеріали до них тощо). 1.4.2. Замовлення підручників для переходу на українську мову навчання. 1.4.3. Оновлення шкільного бібліотечного фонду.
1.5. Створення простору безпечної інформаційної взаємодії та соціально-культурної комунікації учасників освітнього процесу 1.5.1. Облаштування медіацентру. 1.5.2. Облаштування класу природничо-математичних наук. 1.5.3. Оновлення ліцензійного програмового забезпечення персональних комп’ютерів. 1.5.4.Використання платформ для застосування ІТ – технологій, розбудова хмарного освітнього простору. 
1.6. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. 1.6.1. Забезпечення проведення системних профілактичних  та превентивних заходів з протидії будь-яких форм насильства та булінгу. 1.6.2. Забезпечення постійного психологічного та соціального супроводу здобувачів освіти. 1.6.3. Психологічний супровід адаптації до умов освітнього процесу. 1.6.4. Консультативна допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання здобувачів освіти, особистісного та професійного розвитку тощо; 1.6.5. Налагодження тісної співпраці з органами та установами, які здійснюють профілактику злочинності з питань протидії булінгу та будь-яких форм насильства та дискримінації. 1.6.6. Забезпечення широкого інформування всіх учасників освітнього процесу з питань протидії булінгу. 1.6.7. Розроблення оновлених правил поведінки учнів відповідно до сучасних вимог.
1.7. Створення належних безпечних та комфортних умов для навчання та праці. 1.7.1. Обізнаність здобувачів освіти та працівників закладу освіти з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій та дотримання їх. 1.7.2. Дотримання працівниками правил поведінки та алгоритму дій в разі нещасного випадку із здобувачами освіти та працівниками закладу освіти чи раптового погіршення їх стану здоров’я.
1.8. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору 1.8.1. Забезпечення корекційної спрямованості освітнього процесу (у разі потреби). 1.8.2. Взаємодія з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучення їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти (у разі потреби). 

Комфортне освітнє середовище сприяє всебічному розвитку, вихованню і самореалізації особистості учнів. Саме на це спрямовано стратегічну ціль створення мотивуючого до навчання освітнього середовища, що досягається реалізацією оперативних цілей:

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
2. Створення освітнього простору, яке сприяє всебічному розвитку, вихованню та самореалізації особистості здобувача освіти 2.1. Забезпечення відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. 2.1.1. Розроблення та оприлюднення критеріїв, правил та процедур оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.1.2. Застосування системи оцінювання, спрямованої на реалізацію компетентнісного підходу до навчання. 2.1.3.Забезпечення системності і об’єктивності оцінювання.
2.2. Забезпечення внутрішнього моніторингу, що передбачає відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. 2.2.1. Проведення моніторингових досліджень результатів навченості здобувачів освіти. 2.2.2. Корегування календарного планування в залежності від якості засвоєння учнями навчального матеріалу, результативності роботи учнів. 2.2.3. Проведення моніторингу якості надання освітніх послуг здобувачам освіти (анкетування, контрольні роботи, відвідування).
2.3.Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатність до самооцінювання. 2.3.1. Запровадження процедур самооцінювання та взаємооцінювання результатів роботи здобувачів освіти під час занять. 2.3.2. Формування відповідального ставлення до результатів навчання.
2.4. Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі. 2.4.1. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту здобувачів освіти. 2.4.2. Організація діяльності закладу як модель демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного самоврядування, стимулювання внутрішньої та зовнішньої активності здобувачів освіти, їх посильної участі у громадському управлінні закладом освіти. 2.4.3. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом використання інноваційних методів і прийомів.

Учитель – це людина, на якій тримається освітній процес. Один з головних принципів Нової української школи – умотивований учитель. Стратегією розвитку ЗЄГ «ОРТ-Алєф» передбачається постійне професійне та особистісне зростання вчителя. Щоб навчати по-новому, учитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати, аналізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту», на основі якого ґрунтується Стратегія розвитку. Державними стандартами, типовими навчальними програми окреслено, що мають знати та вміти учні, закінчивши певний етап навчання. Натомість, як дійти до цих результатів, учитель визначатиме сам. Учитель, який отримав свободу навчати, отримує і свободу навчатися.

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
3. Створення освітнього простору, яке сприяє всебічному розвитку, професійному росту та самореалізації педагогічних працівників 3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти 3.1.1. Планування та аналіз результативності педагогічної діяльності педагогічними працівниками. 3.1.2. Застосування педагогічними працівниками освітніх технологій, спрямованих на формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти. 3.1.3. Створення та/або використання педагогічними працівниками освітніх ресурсів (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, веб-сайти, блоги тощо). 3.1.4. Формування та реалізація індивідуальних освітніх траєкторій для здобувачів освіти (за потреби). 3.1.5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.
3.2. Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів, сертифікації. 3.2.1. Сприяння вільному вибору власного професійного розвитку і підвищенню кваліфікації, у тому числі щодо методик роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 3.2.2. Сприяння та мотивація педагогів до участі у сертифікації. 3.2.3. Сприяння та мотивація участі педагогічних працівників у здійсненні інноваційної освітньої діяльності, участі в освітніх проєктах, в тому числі тих, які проводяться під егідою Всесвітньої організації ОРТ та проєкту «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю; залучення до роботи як освітніх експертів.
3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти 3.3.1.          Створення дієвої сучасної моделі партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. 3.3.2. Оновлення змісту практики педагогічного наставництва, взаємонавчання та інших форм професійної співпраці
3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності 3.4.1. Розроблення та оприлюднення положення про академічну доброчесність.  3.4.2. Сприяння дотриманню здобувачами освіти та особисте дотримання педагогічними працівниками академічної доброчесності.

Стан розвитку суспільства зумовлює відповідні йому особливості управління внутрішньошкільним життям. Забезпечення раціонального поєднання модернізованих і традиційних функцій, форм і методів управлінської діяльності в сучасних умовах є запорукою ефективного формування творчого колективу вчителів та учнів, демократизації та гуманізації освітнього процесу, відкритості школи.

Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання
4. Спрямування системи управлінських процесів задля створення психологічно комфортного середовища, яке забезпечує конструктивну взаємодію всіх учасників освітнього процесу. 4.1. Запровадження моніторингових процедур для вивчення якості освітньої діяльності на основі стратегії (політики) забезпечення якості освіти. 4.1.1. Розробка та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 4.1.2.Здійснення періодичного (не рідше одного разу на рік) самооцінювання якості освітньої діяльності із залученням учасників освітнього процесу. 4.1.3. Залучення учасників освітнього процесу до розроблення річного плану роботи закладу та відстеження його результатів відповідно до стратегії розвитку.
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм   4.2.1. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості. 4.2.2. Забезпечення доступу учасників освітнього процесу, представників місцевої громади до спілкування із керівництвом закладу (особистий прийом, звернення, використання сучасних засобів комунікації). 4.2.3. Своєчасний розгляд звернень учасників освітнього процесу та вжиття відповідних заходів реагування. 4.2.4. Забезпечення змістовного наповнення та вчасного оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу освіти/інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах).
4.3. Забезпечення ефективної кадрової політики та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Формування штату закладу із залученням кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми. 4.3.2. Використання відкритих та зрозумілих критеріїв визначення рівня результативності діяльності педагога. 4.3.3. Мотивування педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності за допомогою системи матеріального та морального заохочення. 4.3.4. Створення умов для постійного підвищення кваліфікації, чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації педагогічних працівників.
4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму та  конструктивної співпраці учасників освітнього процесу. 4.4.1. Створення умов для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу. 4.4.2. Прийняття управлінських рішень з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу. 4.4.3. Створення умов для розвитку громадського самоврядування та виявленню громадської активності та ініціативи учасників освітнього процесу. 4.4.4. Створення  умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти.
4.4. Реалізація та забезпечення політики академічної доброчесності. 4.4.1. Забезпечення реалізації заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення. 4.4.2. Проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

Удосконалення освітнього процесу знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку матеріально-технічної бази закладу, від її відповідності вимогам сьогодення. Для впровадження освітніх інновацій з метою вивчення предметів чинного навчального плану, а також для забезпечення професійного росту педагогічних працівників гімназії, розвиток особистісних здібностей здобувачів освіти через різні види діяльності, передусім практичної адміністрація замовлятиме і закуповуватиме за допомогою Всесвітньої організації ОРТ та інших надходжень потрібне педагогам обладнання, навчально-методичні розробки, стимулюватиме укладення таких розробок учителями гімназії.

Одним з головних принципів стратегії розвитку гімназії є партнерство з батьками. Вони можуть створювати свої органи громадського самоврядування і впливати на освітній та виховний процеси. Батьки мають  право контролювати бюджетні кошти та благодійні внески, вся інформація про які своєчасно оприлюднюється.

Стратегія розвитку розрахована на 2020-2024 роки.

Реалізація завдань Стратегії розвитку

Для реалізації ключових завдань стратегії розвитку планується

– надання засновнику міжнародних договорів про співпрацю з ОРТом і проєктом «Хефциба» Міністерства освіти Ізраїлю;
– отримання рішення засновника про статус закладу освіти;
– приведення установчих документів закладу освіти у відповідність до вимог чинного законодавства: внесення змін до Статуту ЗЄГ «ОРТ-Алєф» та затвердження нової редакції Статуту; здійснення заходів щодо державної реєстрації змін;
– внесення змін до Освітньої програми і перехід на українську мову навчання, починаючи з 2020/2021 навчального року (1 і 5 класи);
– введення до Освітньої програми предметів технічного циклу з 5 класу, починаючи з 2020/2021 навчального року;
– розвиток творчих здібностей учнів через щорічну участь у Всеукраїнських і міжнародних освітніх проектах, олімпіадах, конкурсах, змаганнях;
– розробка і затвердження положення Про академічну доброчесність;
– розробка і затвердження власної системи оцінювання навчальних досягнень учнів;
– розробка внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– постійний моніторинг якості освітньої діяльності;
– підтримка і розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
– підвищення кваліфікації педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі за рахунок вебінарів і онлайн курсів ОРТа;
– замовлення обладнання, необхідного для реалізації технологічного напрямку навчального плану (набори Arduino, lego WeDo 2.0, BBC Micro:bit, 3D-принтери, матеріали до них тощо);
– оновлення програмного забезпечення і персональних комп’ютерів у лабораторіях ОРТ; 
– замовлення підручників для переходу на українську мову навчання;
– оновлення дизайну та наповнення сайту гімназії;
– гуманізація відносин між учнями, вчителями, батьками, перетворення їх у партнерські;
– застосування ефективного менеджменту: раціонального планування, умілого виконання запланованого, досконалих моніторингових процесів;
– забезпечення прозорого і ефективного використання всіх фінансових надходжень;
– відкритість і прозорість управлінських рішень, встановлення і підтримка різнобічних зв’язків з громадськістю, всіма учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати виконання Стратегії розвитку

Скоординовані дії адміністрації, участь в реалізації запланованого усіх учасників освітнього процесу забезпечать модернізацію закладу, виконання заходів з реалізації цієї Стратегії розвитку. На 2024 рік планується отримати такі результати:  

– оновлений Статут зі змінами та доповненнями, зареєстрований у встановленому порядку;

– українська мова навчання в 1-4 та 5-8 класах;

– продовження використання в Освітній програмі навчального плану з предметами технічного циклу (для 5-8 класів);

– використання необхідного обладнання при викладанні предметів технічного циклу;

– участь учнів у Всеукраїнських і міжнародних освітніх проектах, олімпіадах, конкурсах, змаганнях;

– наявність Положення про академічну доброчесність;

– наявність власної системи оцінювання навчальних досягнень учнів;

– функціонуюча модель моніторингу та самооцінювання якості освітніх послуг, наявність внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– успішна атестація, сертифікація вчителів; стабільний, творчий, висококваліфікований педагогічний колектив;

– оновлений дієвий сайт закладу, налагоджена комунікація між усіма учасниками освітнього процесу;  

– відповідність якості освітнього, виховного простору закладу освіти чинному стандартові (безпечний, моральний, сповнений довіри, вільний, демократичний, патріотичний, відкритий);

– зростання позитивного іміджу та конкурентноздатності гімназії на ринку освітніх послуг.