Положення про дистанційне навчання

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Це положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в Запорізькій єврейській гімназії «ОРТ-Алєф» Запорізької міської ради Запорізької області під час карантину та з інших причин неможливості перебування учнів у приміщенні гімназії.
  • У своїй роботі з впровадження дистанційного навчання ЗЄГ «ОРТ-Алєф» керується чинними документами:
 • Конституцією України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Законом України «Про освіту» №2145-VІІІ від 05.09.2017;
 • Наказом МОН №466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.03.13 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013 № 761 від 14.07.2015 № 1115 від 08.09.2020).
  • Під дистанційним навчанням розуміється процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, який функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг учням гімназії для набуття ними знань, умінь і навичок відповідно до навчальних програм шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
  • Завданням дистанційного навчання є забезпечення учням гімназії можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.
  • У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:
 • Дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу в гімназії, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину або інших умовах;
 • Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу за допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет;
 • Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (відеоконференції);
 • Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому платформи NZ (Нові знання), Google Classroom, Moodle тощо;
 • Суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (учні 1-11-х класів), та особи, котрі забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники).

 

 1. РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  • Дистанційне навчання реалізується шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.
  • Дистанційна форма навчання в гімназії запроваджена відповідно до рішення педагогічної ради гімназії.
  • Дистанційне навчання здійснюється відповідно до освітньої програми гімназії та має забезпечувати виконання суб’єктами дистанційного навчання державних стандартів освіти.
  • Дистанційне навчання організовується для учнів, які не можуть відвідувати гімназію через впровадження карантину або інших надзвичайних обставин.
  • Веб-ресурси, що використовуються в гімназії для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання, апробовані педагогами гімназії у своїй роботі.
  • З метою забезпечення в закладі освіти єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища педагогічна рада схвалює використання конкретних інформаційно-телекомунікаційних систем (електронних освітніх платформ), комунікаційних онлайн-сервісів та інструментів, за допомогою яких організовується освітній процес під час дистанційного навчання. У рамках таких єдиних підходів педагогічні працівники, користуючись академічною свободою, можуть обирати форми, методи і засоби дистанційного навчання.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари), виконання проєктних завдань, домашніх контрольних робіт, практичних робіт.

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція – один із видів навчального заняття в дистанційному форматі, на якому учні отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку в асинхронному режимі.

Семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого учні готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд школярами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань (контрольних робіт), сформульованих у дистанційному курсі.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яка передбачає, що учні особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни. При проведенні лабораторних робіт школярі набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття у дистанційному навчанні залежно від рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій проводяться дистанційно з використанням відповідних моделюючих програм (емуляторів), віртуальних лабораторій тощо.

Консультація – це елемент освітнього процесу, за яким учні дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.3. Створення та поповнення інформаційних ресурсів дистанційного навчання здійснюється вчителями-предметниками гімназії.

 

 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

4.1. У гімназії використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на здобувачів освіти, що перебувають на карантині чи мають інші причини неможливості перебування учнів у приміщенні гімназії і не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою. Наявність таких протипоказань встановлюється на підставі медичного висновку чи іншого документа, виданого закладом охорони здоров’я та добровільно поданого батьками до гімназії. Якщо гімназія організовує дистанційне навчання в умовах карантину або за інших надзвичайних обставин, доцільно погодити з одним із батьків учня, який має протипоказання, форми взаємодії педагогічних працівників із ним і засоби навчання, що можуть застосовуватися.

4.2. Дотримання санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання домашніх завдань.

4.3. Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються педагогічною радою закладу.

4.4. Створення умов для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами (застосування допоміжних технологій навчання, підтримка з боку асистента вчителя або асистента учня), надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

4.5. Використання доступних засобів комунікації для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин.

4.6. Оприлюднити на веб-сайті гімназії інформацію про організацію дистанційної форми здобуття освіти.

4.7. Дотримання вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.

 

 1. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

5.1. Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, обов’язково проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

5.2. Види та періодичність оцінювання при використанні технологій дистанційного навчання у різних формах здобуття освіти визначаються відповідно до форми здобуття освіти (наприклад, лише річне оцінювання для екстернів).

5.3. Результати досягнень фіксуються у класних журналах та свідоцтвах досягнень.

5.4. Оцінювання може відбуватися очно або дистанційно (з дотриманням академічної доброчесності).

5.5. У класному журналі зазначати режим проведення конкретного навчального заняття. Відмітка про відсутність учня може робитися лише під час навчального заняття в синхронному режимі. Проведення всіх занять датується відповідно до календарно-тематичного планування.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

6.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

6.2. Організація дистанційного навчання має забезпечувати регулярну змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання.

6.3. Гімназія забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.

6.4. Педагогічні працівники гімназії повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

6.5. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розробку і використання веб-ресурсів навчального призначення, керування освітнім процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання в асинхронному режимі;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання гімназії цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації освітнього процесу в асинхронному режимі;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

 

 1. ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

7.1 Система дистанційного навчання в гімназії функціонує з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті гімназії у розділі «Дистанційне навчання».

7.2. Поточна координація роботи вчителя та здобувачів освіти щодо виконання та перевірки домашніх завдань, різних видів контролю здійснюється на платформі «NZ» (Нові знання).

 

 1. КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

8.1. Загальне керування системою дистанційного навчання здійснює директор гімназії, забезпечуючи проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за обраними напрямами (спеціальностями) за всіма видами освітньої діяльності; фінансову підтримку дистанційного навчання; контроль якості та мотивацію учасників впровадження дистанційного навчання в гімназії.

8.2. Оперативне керування дистанційним навчанням здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи, до функціональних обов’язків якого входить впровадження та розвиток дистанційного навчання; забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

 

Загальний алгоритм дій щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.

 1. Адміністрація гімназії:
  • Вивчає нормативно-правову базу з організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.
  • Проводить моніторинг забезпеченості та наявності умов для дистанційного навчання в учнів гімназії.
  • Проводить моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затверджує ті, котрі найбільше підходитимуть учням і педагогам для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин з урахуванням особливостей освітнього процесу гімназії.
  • Організовує навчання педагогічного колективу.
  • Проводить роботу щодо внесення змін у календарно-тематичне планування вчителів з метою інтеграції та ущільнення навчального матеріалу із затвердженням цих змін.
  • Затверджує оновлені розклади уроків і навчальних занять, груп продовженого дня, корекційно-розвиткових занять тощо.
  • Забезпечує функціонування й оновлення сайту гімназії у закладці «Дистанційне навчання».
  • Розробляє та доводить до відома працівників порядок обліку робочого часу та ведення необхідної документації.
  • Затверджує режим роботи педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
  • Сприяє поширенню досвіду роботи педагогів на сайті гімназії та інших освітніх інформаційних ресурсах.
  • Проводить онлайн-наради, семінари, вебінари, консультації, відеоконференції з педагогічними працівниками.
  • Розробляє заходи щодо забезпечення різних форм зв’язку з батьками, організовує роботу консультаційних онлайн-пунктів.
 1. Педагогічні працівники:

2.1. Вивчають стан забезпеченості і можливостей учнів щодо дистанційного навчання.

2.2. Вносять зміни до календарно-тематичного планування та здійснюють ущільнення навчального матеріалу.

2.3. Здійснюють самоосвітню роботу з вивчення технологій дистанційного навчання.

2.4. Виконують освітню програму задля досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто надають інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряють й оцінюють їх та надають відгуки на виконані завдання; співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу.

2.5. Учителі гімназії, відповідно до розкладу, знаходяться в онлайн-режимі. У цей час учні, які потребують консультацій, можуть цими послугами скористатися, зв’язавшись із педагогом через онлайн-ресурси. Учителі-предметники можуть попрацювати індивідуально з тими дітьми, які цього потребують.

2.6. Складають індивідуальні плани роботи або інші документи з обліку свого робочого часу; ведуть документацію;

2.7. Після закінчення обмежень проводять моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організовують за потреби коригувальне навчання.

 1. Здобувачі освіти:

3.1. Здійснюють регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою опанування освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовують зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконують творчу, навчально-дослідницьку роботу, беруть участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу, доступні комунікаційні онлайн-сервіси та інструменти.

3.2. Опрацьовують відгуки на виконані завдання, рекомендації, надані вчителями.

3.3. Дотримуються принципів академічної доброчесності.

 1. Батьки (відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. №1115):

4.1. Сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів, дбають про психічне і фізичне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя.

4.2. Сприяють дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.

4.3. Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

 

Управлінський алгоритм контролю за якістю виконання навчальних планів і програм під час дистанційного навчання

 

 1. Відповідно до робочого навчального плану гімназії складається розклад проведення дистанційних уроків (синхронний тип).
 2. На основі програм, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році та розкладу проведення дистанційних уроків учителями вносяться корективи до календарного планування (за потреби).
 3. Під час дистанційного навчання адміністрацією гімназії здійснюється контроль за:

– своєчасністю оновлення матеріалів на платформі «Нові знання», у Google ClassRoom відповідно до розкладу навчальних занять;

– навчальним навантаженням здобувачів освіти (відповідністю пропонованого матеріалу у Google ClassRoom календарно-тематичному плануванню з предмету;  доцільність, характер, змісту та обсяг домашніх завдань відповідно до Санітарного регламенту, методичних рекомендацій з предметів);

– формами та методами організації освітнього процесу;

– якістю проведення навчальних занять в синхронному та асинхронному режимі;

– оцінюванням навчальних досягнень учнів відповідно до: критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України від 13.04.2011 №329); методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО (наказ МОН України від 13.07.2021 №813); орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі ЗСО (наказ МОН України від  21.08.2018 №1222, додаток 2);

– зворотній зв’язок із здобувачами освіти (виставлення оцінок на платформі «Нові знання», у Google ClassRoom, коментарі до виконаних завдань);

– виконання графіку проведення контрольних робіт на поточний навчальний рік;

– дотриманням педагогічними працівниками правил професійної етики та Положення про академічну доброчесність.

 1. Здійснюється вивчення стану виконання навчальних програм:

– відповідність кількості проведених уроків запланованій;

– стан виконання практичної частини програми;

– стан підготовки до уроків;

– стан поурочного й тематичного оцінювання;

– стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт;

– рівень навчальних досягнень здобуваччів освіти з предмета;

– організація роботи з подолання прогалин у знаннях здобувачів освіти;

– стан повторення програмового матеріалу;

– об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

 1. Проводяться перевірочні роботи щодо якості виконання навчальних програм з усіх предметів (контрольні роботи, тести, співбесіди зі здобувачами освіти, графічні перевірки тощо)
 2. Питання реалізації Освітньої програми, стану виконання навчальних планів та програм розглядається на засіданні педагогічної ради, нарад при директорові.

– відповідність кількості проведених уроків запланованій;

– стан виконання практичної частини програми;

– стан підготовки до уроків;

– стан поурочного й тематичного оцінювання;

– стан оцінювання контрольних, лабораторних, практичних робіт;

– рівень навчальних досягнень здобувачів освіти із предмета;

– організація роботи з надолуження освітніх втрат;

– стан повторення програмового матеріалу;

– об’єктивність оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.